De eerste echte christelijke hosting provider

 

 

PRIVACYVERKLARING PROTESTANTSE GEMEENTE ZUIDERWOUDE-UITDAM

Versie september 2018

 

I  ALGEMEEN

Over deze privacyverklaring

Voor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang. De Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten zijn volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de Protestantse Kerk in Nederland, haar gemeenten en andere organisatievormen.

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens binnen en door de Protestantse Gemeente Zuiderwoude-Uitdam (hierna aangeduid als ‘PGZ’). Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de PGZ. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de PGZ is.

 

Over de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten

De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken, binnen de door de wet gestelde kaders.

 

De Protestantse Kerk in Nederland bestaat uit lokale gemeenten. De gemeenten en haar diaconieën bezitten een eigen rechtspersoonlijkheid.

 

Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens

U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt de gemeente ervoor dat uw privacy-rechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Binnen de kerk is eenieder die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt op grond van ordinantie 4-2 tot geheimhouding verplicht. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft de gemeente diverse beleidsmatige en organisatorische maatregelen getroffen. Deze zijn vermeld onder VI van deze verklaring.

 

Uw rechten, de procedure bij een verzoek en de contactgegevens van de kerk

Om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en ervoor te zorgen dat er passende en organisatorische maatregelen worden genomen om aan de privacyregels te voldoen heeft de gemeente de coördinatie van die waarborgen belegd bij de Kerkenraad welke de dagelijkse uitvoering hiervan heeft gedelegeerd aan het Moderamen met als contactpersoon de scriba van de Kerkenraad (tevens van het Moderamen).

Om in contact te treden over of een verzoek conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming te doen kunt u contact opnemen met:

 

-       Protestantse Gemeente Zuiderwoude-Uitdam, t.a.v. de scriba van de Kerkenraad,

Postadres: Zuiderwouder Dorpsstraat 29, 1153 PD Zuiderwoude

Emailadres: info@kerkzuiderwoude.nl

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming geven betrokkenen de volgende rechten:

 

 1. Het recht op dataportabiliteit.
  Het recht om uw eigen persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of vanwege de uitvoering van een overeenkomst in een digitaal gangbaar en leesbaar formaat te ontvangen en/of te verstrekken aan een andere partij.
 2. Het recht op vergetelheid.
  Het recht om ‘vergeten’ te worden. Uitschrijving uit de kerk is mogelijk en de gemeente moet voldoen aan uw verzoek om vergeten te worden voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich daar niet tegen verzetten.
 3. Recht op inzage.
  Het recht van mensen om hun persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.
 4. Recht op rectificatie en aanvulling.
  Het recht om de persoonsgegevens die van u worden verwerkt te wijzigen. Gegevens kunnen worden gewijzigd indien men van mening is dat deze niet kloppen, voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich hiertegen niet verzetten.
 5. Het recht op beperking van de verwerking:
  Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 6. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
  Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. Bij besluiten gaat het om welke rechtsgevolgen besluitvorming heeft of de betrokkene in zijn/haar aanmerkelijk belang treft.
 7. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 8. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Voor een verzoek met betrekking tot één van de bovenstaande rechten neemt u contact op met de PGZ via de contactgegevens hiervoor vermeld. Voor uitschrijving als lid van de kerk vereist de kerkorde dat u een uitdrukkelijk verzoek richt aan de plaatselijke kerkenraad.

De PGZ zal vervolgens uw verzoek behandelen. De PGZ zal eerst moeten vaststellen of u daadwerkelijk bent wie u zegt dat u bent en of het recht waarop u zich beroept wel van toepassing is. Indien dat zo is heeft de PGZ een maand vanaf de datum van uw verzoek om aan uw verzoek te voldoen, tenzij de omstandigheden nopen tot een verlenging van de termijn tot maximaal drie maanden. Bij een dergelijke verlenging zult u een met redenen omklede verklaring daarover krijgen. De PGZ zal vervolgens zo goed mogelijk aan uw verzoek voldoen. Bij het voldoen aan uw verzoek moet de PGZ  rekening houden met de privacy-rechten van anderen en het gerechtvaardigd belang en de gerechtvaardigde activiteiten van de PGZ.

 

II  VERWERKINGEN VANWEGE DE ALGEMENE ORGANISATIE & LEDENADMINISTRATIE

Gezien de werking van de Protestantse Kerk vindt er in de PGZ een aantal verwerkingen plaats die direct verband houden met de kerkorde. Het gaat om verwerkingen in het kader van de algemene organisatie (bijvoorbeeld verkiezingen van ambtsdragers) en de ledenadministratie. In het onderstaande is aangegeven om welke situaties het gaat en welke gegevens worden verwerkt. De grondslagen voor deze verwerkingen zijn dat de PGZ deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten verwerkt, het gerechtvaardigd belang van de PGZ om haar ambtelijke structuren vorm te geven naar eigen inrichtingsvrijheid en ter uitvoering van de overeenkomst van het lidmaatschap.

Algemene Organisatie

De organisatie van de kerk kent ambtelijke vergaderingen die leidinggeven aan de PGZ. In deze ambtelijke vergaderingen zitten ambtsdragers die daarin verkozen worden. De orde van de kerk schrijft voor dat ambtsdragers door de PGZ of door de ambtelijke vergadering worden verkozen. Binnen deze verkiezingsprocedure worden persoonsgegevens verwerkt. Allereerst worden door gemeenteleden namen genoemd van die leden die naar hun mening in aanmerking van het ambt komen.

Ledenadministratie

De kerk maakt gebruik van een ledenadministratie. Hierbij zijn de volgende gegevens betrokken:

Voor zover bekend en van toepassing worden de volgende burgerlijke gegevens geregistreerd:

 • naam en voornamen resp. voorletters;
 • straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en datum van vestiging op het woonadres;
 • geboortedatum en -plaats;
 • geslacht;
 • burgerlijke staat met vermelding van de datum van ingang van de huidige burgerlijke staat;

alsmede de volgende kerkelijke gegevens:

 • doop, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van de gemeente, respectievelijk kerk respectievelijk parochie, waarbinnen de doop werd bediend;
 • belijdenis van het geloof, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van gemeente respectievelijk kerk, waar belijdenis van het geloof werd gedaan;
 • kerkelijke inzegening van het huwelijk, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van de gemeente, waar de inzegening heeft plaatsgevonden;
 • kerkelijke zegening van een andere levensverbintenis, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van de gemeente, waar de zegening heeft plaatsgevonden, wanneer een kerkenraad besloten heeft van de in ordinantie 5-4 geboden mogelijkheid gebruik te maken;
 • datum van overkomst uit een andere gemeente of uit een andere kerkgemeenschap, met vermelding van de naam van deze gemeente resp. kerkgemeenschap;

gegevens in verband met het einde van het lidmaatschap van de gemeente:

 • datum van vertrek dan wel overschrijving naar een andere gemeente met vermelding van de naam van de nieuwe gemeente,
 • datum van overlijden,
 • datum van vertrek naar het buitenland,
 • datum van overgang naar een andere kerkgemeenschap,
 • datum van onttrekking aan de gemeenschap van de kerk,
 • datum waarop de gemeenschap van betrokkene met gemeente en kerk geacht wordt verbroken te zijn;
 • datum van herstel van de gemeenschap met gemeente en kerk als bedoeld in ordinantie 9-5-6 dan wel ordinantie 10-9-9;
 • de aard van de verbondenheid met de gemeente, onder vermelding van de wijkgemeente waartoe betrokkene behoort.

Organisatie

De PGZ maakt gebruik van de ‘Ledenregistratie Protestantse Kerk’ (=LRP). De PGZ heeft in dit landelijke systeem toegang tot uitsluitend haar eigen ledenbestand. Deze toegang is toegewezen aan een aantal functionarissen binnen de PGZ. Verantwoordelijk is hiervoor de scriba van de PGZ  als ‘locaal beheerder’ die de betreffende toegangscodes (‘sleutels’) toewijst dan wel inneemt. Betreffende functionarissen zijn de ’ledenadministrateur’, de ’bijdragenadministrateur(-s)’ en de pastoraatsfunctie (= de predikant van de PGZ). Deze functionarissen hebben toegang tot de betreffende gegevens voor zover en voor zolang hun specifieke functie en taak dat vereisen.

Berichtgeving naar het LRP omtrent verhuizing naar andere gemeenten loopt via de ’Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie’ waarop een wettelijk kader van toepassing is.

 

III  VERWERKINGEN VANWEGE HET PLAATSELIJK LEVEN EN WERKEN VAN DE KERK

In het kader van het plaatselijk leven en werken van de kerk verwerkt de PGZ diverse persoonsgegevens. Per verwerkingsstroom, activiteit of discipline is hierna aangegeven om welke situatie het gaat en welke gegevens worden verwerkt. De grondslagen voor deze verwerkingen zijn dat de gemeente deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten verwerkt, haar gerechtvaardigd belang om een gemeenschap te kunnen zijn waarin leden naar elkaar omzien en hen op te dragen aan God, om al haar leden en al Gods mensen in staat te stellen de kerkdiensten mee te maken, om de gemeente als toegankelijke gemeenschap te laten functioneren, om voldoende financiën te verkrijgen, om overeenkomsten te kunnen uitvoeren, en de taak te kunnen uitvoeren om te zien naar de hulpbehoevenden in de wereld en derhalve ter uitvoering van overeenkomsten tot hulpverlening.

A. Schriftelijke publicaties

Het ‘Kerkblad’ wordt gemiddeld 6-wekelijks gedistribueerd en in Zuiderwoude en Uitdam huis-aan-huis verspreid. Het wordt ook bezorgd bij gemeenteleden elders. Vermeld kunnen worden personen die als functionaris dan wel anderszins actief zijn binnen de PGZ, evenzo kan van gemeenteleden ziekte, verjaardag dan wel jubileum worden vermeld. In al deze gevallen betreft het maximaal vermelding van naam, voorletters (of voornaam), adres en soms het emailadres indien dat functioneel gewenst is. In alle gevallen wordt vooraf gevraagd of men al dan niet vermeld wenst te worden.

In het vierjaarlijks te publiceren ‘Beleidsplan’ worden geen personen genoemd.

B. Website

Op de website van de PGZ worden slechts personen vermeld die functioneel actief zijn voor de gemeente, dan wel personen vanwege bepaalde actualiteit. In het eerste geval betreft de vermelding maximaal naam, voorletters (of voornaam), adres of emailadres, telefoonnummer en functie binnen de PGZ. In het tweede geval is per geval van tevoren toestemming van betreffende persoon vereist. Een en ander valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van de website waarbij de dagelijkse uitvoering is belegd bij de beheerder van de website.

C. Kerkdiensten

Tijdens een kerkdienst worden in gebed of anderszins namen van leden van de gemeente genoemd. De vermelding betreft naam en voornaam en soms gegevens rondom ziekte en gezondheid dan wel bepaalde door betreffend persoon te verrichten activiteiten dan wel te bekleden functie binnen de PGZ. Aan betreffende personen wordt vooraf gevraagd of zij genoemd willen worden.

D. Pastoraat

Inzake het pastoraat worden eventuele hulpvragen en andersoortige contacten op strikt individuele basis behandeld. Als persoonsgegevens kunnen daarbij aan de orde zijn naam, voorletters (of voornaam), adres, emailadres, telefoonnummer(-s) en andere informatie voor zover de betrokkene dat zelf wenst toe te laten.

Organisatie:

In de pastoraatsfunctie binnen de PGZ hebben de leden van het pastorale team een actieve- dan wel passieve functie waarbij de signalering een belangrijke rol is.

E. Diaconie

Als aparte entiteit binnen de PGZ heeft de Diaconie haar specifieke verantwoordelijkheid waar het gaat om de vertrouwelijkheid. De hulpvragen en andere contacten aangaande te verstrekken hulp betreffen over het algemeen organisaties, instellingen e.d. maar kunnen ook personen betreffen. Voor wat betreft eventueel benodigde persoonsgegevens betreft het naam, voorletters (of voornaam), adres, emailadres, telefoonnummer(-s) en andere informatie voor zover de betrokkene dat zelf wenst toe te laten.

Organisatie: de Diaconie is een aparte entiteit (rechtspersoon) en organisatorisch kan gesproken worden van een ‘bestuur’ dat bestaat uit de diakenen. Laatstgenoemden maken meestal ook deel uit van de Kerkenraad van de PGZ.

F. Financiële bijdragen

Gemeenteleden worden aangeschreven voor het doen van een financiële bijdrage of toezegging. Dat gebeurt jaarlijks in het kader van de Actie Kerkbalans. Administratief vindt de Actie Kerkbalans aansluiting bij de ledenadministratie (zie onder II hiervoor). De persoonsgegevens betreffen: naam en voornamen resp. voorletters, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en datum van vestiging op het woonadres; geboortedatum en -plaats; geslacht; e-mailadres; telefoonnummer(-s).

Organisatie: de uitvoering is in handen van het College van Kerkrentmeesters. Eén of meer leden van dit team heeft/hebben in relatie tot de ledenadministratie de functie van ‘bijdragenadministrateur’ (zie onder II hiervoor).

G. Archief

Alle documenten, correspondentie en verslagen waarvan de bewaring noodzakelijk wordt geacht, worden opgeslagen in het archief van de PGZ. Dit betreft ook de stukken van de Diaconie. Direct hiervoor verantwoordelijk zijn de kerkrentmeesters, een vrijwilligersfunctie die ressorteert onder de Kerkenraad. Na verloop van tijd, op besluit van de Kerkenraad, kunnen bepaalde stukken worden verplaatst naar het Waterlands Archief in Purmerend, dit ter wille van de juiste conservering en opslag, en in het belang van de geschiedschrijving.

De hierbij in het geding zijnde persoonsgegevens komen voort uit de activiteiten, gevoerde correspondentie en andere vastleggingen zoals hiervoor en hierna onder II nader omschreven.

IV  BEWAARTERMIJNEN

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard  dan noodzakelijk is. Gegevens van leden worden in ieder geval bewaard zolang zij lid zijn. In geval van uitschrijving worden de gegevens nog twee jaar bewaard alvorens deze naar een historisch archief gaan. Wettelijke bewaartermijnen worden uiteraard in acht genomen. Zie ook hiervoor onder IIIj.

V  DOORGIFTE AAN ANDEREN

De PGZ geeft uitsluitend gegevens van haar leden door aan anderen of derden als dat nodig is voor de uitoefening van haar taken. Daarbij kan met name gedacht worden aan:

 • Administratiekantoren
 • Bedrijven voor de verzorging van post en/of e-mails
 • Internetdiensten (zoals cloud-opslag)

Gegevens worden in ieder geval nimmer doorgegeven aan landen buiten de EU of bedrijven dan wel instanties die niet vallen onder een land met een adequaat beschermingsniveau.

 

VI  ORGANISATORISCHE EN BELEIDSMATIGE MAATREGELEN VOOR DE ZORGVULDIGE OMGANG MET PERSOONSGEGEVENS

-       De PGZ heeft ter coördinatie een ‘Coördinator Gegevensbescherming’ aangewezen. Deze functie is belegd bij de scriba van de Kerkenraad, zie hiervoor onder I.

-       De Kerkenraad evalueert het privacy-beleid (inclusief de privacyverklaring) elke twee jaar.

-       Alle vrijwilligers/ambtsdragers/functionarissen van de PGZ ontvangen een bericht over het privacy beleid van de gemeente, met toezending van de privacyverklaring, bij intreding in hun functie/ambt/positie alsmede in geval van aanpassing dan wel wijziging van de voornoemde verklaring.

-       De gemeenteleden worden van tijd tot tijd op de hoogte gebracht van het beleid aangaande de privacy en van eventuele aanpassingen resp. wijzigingen daarvan.

-       Bezoekers van de gemeente dan wel derden waarmee de PGZ contact heeft, worden waar vereist dan wel zinvol in algemene zin geïnformeerd omtrent het privacy-beleid van de PGZ en zo nodig meer specifiek waar dat gewenst is.

-       Binnen de PGZ is de afspraak dat vertrouwelijke gesprekken plaatsvinden in het kader van de PGZ  in een afgezonderde ruimte.

-       Binnen de PGZ  is de afspraak met betrekking tot wachtwoorden (en dergelijke ‘sleutels’) waarmee men toegang krijgt tot persoonsgegevens vanuit de PGZ dat deze strikt vertrouwelijk worden bewaard en behandeld, en worden gewijzigd dan wel ingeleverd zodra dat vanuit de PGZ wordt verzocht.

-       De PGZ ziet erop toe dat ter beschikking gestelde persoonsgegevens digitaal dan wel in fysieke zin afgesloten zijn voor toegang door derden en uitsluitend toegankelijk zijn voor de daartoe binnen de PGZ bevoegde functionarissen.

-       In alle gevallen waarin deze privacyverklaring niet voorziet, besluit de PGZ terstond opdat wordt voldaan aan hetgeen gesteld is in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.