De eerste echte christelijke hosting provider

Om de mensen

Om de mensen, godverlaten,

vluchtelingen, doodswoestijn,

om de woede, om de tranen

roepen wij: Jij zou er zijn.

 

Om de haat en om de oorlog,

de verbittering, de pijn;

om die eindeloze cirkel

vragen wij: Zul jij er zijn?

 

Tegen onrecht, tegen honger,

tegen grootspraak, valse schijn

vieren wij de hoop op morgen,

bidden wij: Zul Jij er zijn?

 

In een mens die helend leefde,

in een woord, in brood en wijn,

in ’t verlangen dat wij delen,

zeg Jij ons: Ik zal er zijn.

 

In de mensen die volharden,

trouw en onbevangen zijn,

in wie opstaan, in wie troosten

weten wij: jij zult er zijn

 

Margreet Spoelstra

 


Kerkdiensten

Met ingang van zondag 30 januari komen we als gemeente weer bijelkaar om de diensten gezamenlijk te vieren. 

Meer gegevens over de diensten vindt u onder de rubriek Kerkdiensten.


Overdenking

Heil en zegen

‘Mag het eigenlijk nog?’, vragen we schertsend aan elkaar in de eerste weken van het jaar. Op nieuwjaarsdag is het een logische begroeting, en in de eerste week van het nieuwe jaar voelt het nog vanzelfsprekend om elkaar ‘het beste’ te wensen. Maar wanneer stop je er weer mee? Er zijn mensen die al snel over gaan tot de orde van de dag, en anderen die tot in februari anderen nog feliciteren met het nieuwe jaar. En waarom eigenlijk ook niet? Het is toch een aardige traditie, om elkaar te laten weten dat je hoopt dat iemand een aangenaam jaar zal hebben. Er doen ook heel wat variaties in nieuwjaarswensen de ronde. Zegt u: ‘gelukkig nieuwjaar’ of álle goeds’, of ‘de beste wensen’? Of wisselt u het af? Ik vind zelf mooi om te zeggen: ‘Veel heil en zegen!’. Het woordje ‘heil’ betekent volgens het woordenboek welzijn, welvaart, voorspoed, geluk. Heil wil eveneens zeggen ‘gelukkige uitkomst’. We verzuchten soms dat we ergens geen heil meer in zien. En voor christenen heeft het woordje nog een extra accent, misschien wel de meest waardevolle betekenis: redding, verlossing, toevlucht. Zoals we ons heil bij God zoeken. Dat brengt ons bij ‘zegen’: bij de zegen worden Gods reddende aanwezigheid en liefdevolle nabijheid over iemand uitgesproken. In de zegen wordt de naam van de Eeuwige verbonden met wie er gezegend wordt. En die Godsnaam, is eigenlijk een zegen op zich. De naam van God is een geheim, een mysterie. We kunnen die naam niet uitspreken, we moeten onze toevlucht nemen tot alternatieven: ‘de Levende’, ‘de Naam’, ‘de Allerhoogste’, ‘de Ene’. We kunnen ‘de Alfa en de Omega’ nou eenmaal niet in een woord vangen. Toch krijgen we in de Bijbel betekenis van die bijzondere naam aangereikt: ‘Ik ben, die Ik ben’, of ‘Ik zal er zijn’. Op de drempel van een nieuw jaar, is die zegen een toepasselijke groet. Wat je ook te wachten staat in de tijd die komt, in alle vreugde en succes en in je verdriet en je pijn: er is een hand onder je bestaan. Het is groter dan wij, dan onze lotgevallen, onze tijden zijn in Zijn hand. Hij zal er zijn, in januari en in alle maanden van het jaar. Zo worden wij gezegend, opdat wij anderen tot zegen kunnen zijn.

Ik weet niet of het nog mag, maar: ik wens u veel heil en zegen in 2022!

Hartelijke groet,

ds. Charlotte Kremer

 


 

Actie kerkbalans 2022     

15 t/m 29 januari

Ook dit jaar doet onze gemeente weer mee aan de Actie Kerkbalans. Het thema dit jaar is “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. De opbrengst komt zoals altijd geheel ten goede aan de eigen gemeente.

In de actieperiode wordt aan de lidmaten en doopleden van onze gemeente een envelop met informatie uitgereikt. Het betreffende antwoordstrookje wordt daarna weer opgehaald. U kunt dat ook inleveren bij de coördinatoren Hilda Huiberts, Burg. Peereboomweg 3, Broek in Waterland en Ed Honingh, Dorpsstraat 29, Zuiderwoude.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de RK kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke
kerk van Nederland en de Evangelische Broedergemeente.
De kerken krijgen geen subsidie. De lasten moeten door de kerkleden zelf worden opgebracht
zoals het salaris van de predikant, diverse activiteiten maar ook missionaire en maatschappelijke projecten.


Voor meer informatie kunt u terecht bij de kerkrentmeesters:
Ed Honingh (020 4033243) en Hilda Huiberts (020 4033608).


Tijd van het kerkelijk jaar

Er zijn verschillende momenten waarop je kunt zeggen dat de kersttijd achter de rug is. Met de achtste dag (de jaarwisseling), wanneer Jezus zijn naam krijgt. Of op zes januari, als de drie magiërs op bezoek komen. Maar in plaats van één Epifanie-zondag, is het ook legitiem om de eerste drie zondagen van het jaar te rekenen tot de Epifanie (verschijning, openbaring). Want dan lezen we van ouds her de verhalen van de drie koningen, van de doop van Jezus en van de bruiloft in Kana. In deze verhalen komt aan het licht wie dat kindje in de kribbe eigenlijk is. Ons wordt geopenbaard met wie we te maken hebben: de langverwachte koning die de profeten hebben aangekondigd, de Zoon van God boven wie de hemel opengaat, teken van een nieuwbegin. De kleur van deze zondagen is dan nog wit. Tenslotte kun je zelfs stellen dat de kersttijd pas eindigt op 2 februari, met de ‘opdracht van de Heer in de tempel’. Niet voor niets de veertigste dag na Kerst. De ziener Simon herkent het Kind in de tempel als ‘een licht dat geopenbaard wordt aan de volkeren’. In de katholieke kerk heet deze dag ‘Maria Lichtmis’.

Na de kersttijd wordt de kleur groen, tot de veertigdagentijd begint.


Voedselbank

Inzameling op zaterdag 29 januari 2022. Van 11.00 tot 13.00 uur in de kerk van Broek in Waterland. Van 11.00 tot 12.00 uur in de kerk van Zuiderwoude. Natuurlijk houden wij rekening met de coronamaatregelen.

Wat kunt u meenemen? Houdbare en verpakte artikelen zijn heel erg welkom! U kunt denken aan pasta, rijst, de bijbehorende sausen, blikken vlees of vis, potten groente. Soep, koffie, thee, koek en natuurlijk ook douchespullen en tandpasta. De mensen uit onze regio die afhankelijk zijn van de Voedselbank rekenen weer op u!

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en gulle gaven!

Wilt u de voedselbank ondersteunen met een gift, dat kan op rekening van: Stichting Purmerendse Voedselbank NL13RABO0120354608.

De Diaconie van de Protestante Gemeente Broek in Waterland-Zuiderwoude-Uitdam en de Raad van Kerken Broek in Waterland


Fusieproces

Het fusieproces is afgerond. Na jaren van contacten, gesprekken en gemeenteavonden is de akte van samenvoeging op 29 oktober 2021 bij de notaris gepasseerd.

De nieuwe gemeente die is ontstaan is PROTESTANTSE GEMEENTE ZUIDERWOUDE-UITDAM-BROEK IN WATERLAND.

We mogen er bijzonder trots op zijn dat het gelukt is binnen de termijn die we voor ogen hadden.

Officieel zijn we nu één gemeente. Voor velen van ons verandert er eigenlijk niets. De kerkdiensten vieren we immers al een tijdje samen, er staat alleen een iets andere naam op de liturgie. Achter de schermen moet er nog wel het één en ander gebeuren: naamswijzigingen van de bankrekeningen bijvoorbeeld. We willen een nieuw logo en een mooie nieuwe gezamenlijke website. Daar wordt nog verder aan gewerkt.


Huis-aan-huiscollecte Kerk in Actie voor kwetsbare kinderen in Griekenland

Van 22 t/m 27 november 2021 werd deze collecte gehouden.

Met dankbaarheid hebben we de betrokkenheid van de inwoners van Zuiderwoude en Uitdam bij het lot van de vluchtelingen kinderen in Griekenland mogen ervaren. De opbrengst was € 421,94. Een prachtig resultaat! De landelijke opbrengst, met daarin meegenomen de score van de QR-code zullen we laten weten zodra die bekend gemaakt wordt door Kerk in Actie.

Alle gevers en collectanten namens de vluchtelingenkinderen hartelijk dank!!

Namens de diaconie, Adrie Honingh


Vakanties met zorg en aandacht

Zorgeloos genieten tijdens begeleide vakantie

Als u graag op vakantie wilt in Nederland maar ertegenop ziet om de vakantie zelf te regelen, kunt u kiezen voor een van de 70 vakanties van Het vakantiebureau. Tijdens deze vakanties voor senioren helpen onze vrijwilligers u bij praktische zaken en begeleiden u bijvoorbeeld bij uitstapjes of bij de diverse activiteiten. Heeft u zorg nodig? Onze gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden continueren de zorg zoals u dat thuis gewend bent. Zij staan 24 uur per dag voor u klaar.


Protestantse identiteit
Alle Vakanties met Aandacht hebben een open protestants-christelijk karakter en zijn toegankelijk voor iedereen. Een predikant of geestelijk verzorger verzorgt de viering en is beschikbaar voor een goed gesprek als u daar behoefte aan heeft.

Accommodaties

In 2021 zijn er vier (geheel of deels) aangepaste vakantieaccommodaties waar vakanties worden georganiseerd. Alle hotels zijn sfeervol, prachtig gelegen midden in de natuur en met een ruim aanbod van bezienswaardigheden en uitstapjes. Ook kunt u kiezen voor een van de vier vakanties op het aangepaste vaarvakantieschip De Prins Willem Alexander.

Programma

Er is volop keuze in het activiteitenprogramma zoals een excursie, diverse workshops, een spelletje spelen of genieten van een muziekoptreden. U kunt er ook lekker op uit gaan om te winkelen of een prachtige (rolstoel)fietstocht of (rolstoel)wandeltocht door de omgeving maken. Onze vrijwilligers gaan graag met u mee! Uiteraard is er ook voldoende ruimte voor uw eigen wensen.

Wilt u ook zorgeloos vakantie vieren en de Vakantiegids van 2021 ontvangen? Of heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met uw diaconie of rechtstreeks met het Vakantiebureau, telefoon (0343) 74 58 90, www.hetvakantiebureau.nl   


 

De woensdagwandeling Uitdam

Vanwege de Coronamaatregelen zijn er voorlopig geen woensdagwandelingen vanuit de kerk Uitdam. Zie voor meer informatie de rubriek: Kerk Uitdam.

 


Werkgroep Werelddiaconaat Waterland (WWW)

De gezamenlijke diaconieën van Waterland ondersteunen jaarlijks een laagdrempelig project wat binding heeft met een van de kerken die meedoen. 

Project 2021, Stichting Hoeboeh

Dit jaar is het collectedoel dicht bij huis. In de republiek Moldavië moet een gebouw en bijbehorende boerderij worden afgewerkt waar bejaarden en wezen wonen. Onder de bezielende leiding van Piet en Ineke de Boer uit Overleek, die al jaren werken via de stichting Hulp Oost Europa Buurtschap Overleek en Helpers (HOEBOEH), is dit het doel van dit jaar.

Regelmatig wordt er voor gecollecteerd in de kerkdienst (nu kunt u via de bank doneren).

De stichting is al jaren actief met diverse fondswerving zoals het winkeltje aan de weg in Overleek, boerenkoolavonden en wat niet meer. 

Namens de diaconieën Johan Oskam

NL58RABO 0342813307 t.n.v. Diaconie P.G. Zuiderwoude-Uitdam-Broek in Waterland.  


 Het nieuwe jaarproject van de Werkgroep Werelddiaconaat Waterland 2022: Oud in Afrika

Sinds 2001 is Oud in Afrika actief voor ouderen in Kenia en Ethiopië. Hun doel is om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten leven. Waar nodig worden ouderen, die voor hun kleinkinderen zorgen, ondersteund. Oud in Afrika was de eerste organisatie in Nederland die aandacht vroeg voor de problematiek van kwetsbare ouderen in ontwikkelingslanden. Zij werkt samen met lokale professionals die zij geen salaris hoeven te betalen. Het zijn meestal zusters van diverse katholieke congregaties.