De eerste echte christelijke hosting provider

Profiel van de Protestantse Gemeente Zuiderwoude – Uitdam

Wij zijn een kleine gemeente, ca. 10 km ten noorden van Amsterdam. Het aantal inwoners van Zuiderwoude is 310, in Uitdam wonen 130 mensen. Samen hebben de dorpen 48 lidmaten  en 46 doopleden. De kerkenraad van de gemeente bestaat uit vier ouderlingen, vier diakenen en vier kerkrentmeesters. We streven ernaar dit aantal kerkenraadsleden vast te houden. Gemiddeld zijn er tussen de twintig en veertig mensen in de kerkdiensten.

De kerkelijke gemeente kent een groep vrienden. Dat zijn veelal mensen uit het dorp, die zelf niet naar de kerk (willen) komen, maar trots zijn op de kerk en daarvoor zowel activiteiten verrichten (bijvoorbeeld het schoonmaken van de kerk) als financieel bijdragen.

De kerk van Zuiderwoude dient ook als centrum voor culturele evenementen. De kerk biedt ruimte aan de Catharina Stichting, die concerten en tentoonstellingen organiseert. Een aantal concerten vindt op de zondagmiddag plaats, bij andere concerten wordt aansluiting gezocht met de kerkdienst: er wordt in de kerkdienst medewerking verleend door het orkest, het koor, de band of de solist. Dat levert in de dienst verrassende bijdragen op. Het bestuur van de Catharina Stichting wordt gevormd door vrijwilligers. Daarvan is tenminste een lid ook lid van de kerkenraad van de kerkelijke gemeente.

Ter voorbereiding op de grote feesten van Pasen en Kerst wordt er een gelegenheidskoor bij elkaar geroepen, dat een bijdrage levert aan de dienst. Het koor bestaat voor een deel uit leden van de kerk, maar voor een deel uit mensen aan de rand van de kerk of uit andere dorpen.

Tijdens het uurtje onder de boom wordt met de kinderen uit de dorpen en hun (groot)ouders kerstfeest gevierd. In dit uurtje wordt het kerstverhaal verteld en er wordt gezongen en een gebed uitgesproken. De kinderen en hun ouders zijn over het algemeen geen lid van de gemeente, maar stellen deze manier van kerst vieren met de kinderen zeer op prijs. Dit uurtje onder de boom vindt in beide dorpen plaats.

Een andere activiteit voor de kinderen uit het dorp is het begin van het Sint Maartenfeest. Aan het begin van het feest komen alle kinderen bij elkaar in de kerk. Van daar uit trekken de kinderen het dorp door met hun lampion en hun Sint Maartenliedjes. Ook hiervoor geldt dat ouders en kinderen de traditie op prijs stellen om het feest vanuit de kerk te beginnen. In 2015 hebben we voor het eerst met de kinderen uit Zuiderwoude palmpasenstokken gemaakt. Eerst wordt het verhaal van palmpasen en Pasen verteld, daarna versieren de kinderen de palmpasenstokken. Dit willen we voortzetten.

Verder is er in elke kerkdienst de mogelijkheid voor kindernevendienst. Er is een klein kernteam beschikbaar dat ter plaatse kan beslissen dat de kindernevendienst zal worden gehouden. Ook al hebben we in de kerk vrijwel geen jonge ouders, er is altijd ruimte voor (klein)kinderen in de kerk: zij zijn altijd welkom en er wordt op ze gerekend.

Er is in de gemeente een Ouderen bezoekgroep, die twee keer per jaar door de predikant wordt begeleid. De coördinatie is verder in handen van één van de ouderlingen.

In 2015 is er een start gemaakt met een gespreksgroep. Deze vindt plaats op de eerste dinsdag van de maand. De gespreksgroep wordt begeleid door de predikant.

De startzondag / oogstdienst wordt door twee kerkenraadsleden in samenwerking met de predikant voorbereid. De dienst wordt gevolgd door een lunch.

De vrouwenvereniging ‘Tot arbeid geroepen’ is een actieve groep vrouwen die tweewekelijks bij elkaar komt. Zij zijn van groot belang voor de kerkelijke gemeente. Het paasontbijt, voorafgaand aan de paasviering wordt door de vrouwenvereniging georganiseerd en uitgevoerd. In de oogstdienst staan er fruitbakjes die worden gemaakt door de vrouwenvereniging en  worden uitgedeeld.

Eén keer per jaar wordt een winterwandeling georganiseerd. Het is een wandeling van ongeveer zes kilometer ergens in Waterland. De wandeling wordt besloten met een ‘snertmaaltijd’ in de kerk. De wandeling wordt vanuit de kerk georganiseerd, maar iedereen is welkom om eraan deel te nemen.

 


Beleidsplan van de kerkelijke gemeente Zuiderwoude – Uitdam   2016-2020
De missie van onze gemeente:
De lofzang gaande houden. Elkaar bemoedigen en versterken in het geloof. De naaste steunen en helpen. Leren leven vanuit de liefde van God en die liefde delen met mensen in en buiten de eigen kring.

De kerkelijke gemeente van Zuiderwoude - Uitdam staat open voor heel de plaatselijke gemeente en laat die openheid blijken door in haar programma’s de drempel voor bezoek van het kerkgebouw te verlagen. De eredienst is de belangrijkste gebeurtenis in de kerk, dat is wat de kerkelijke gemeente samenbindt. Maar deze gemeente die rond het woord van God gevormd is, wil gastvrij zijn naar buiten en haar huis openstellen voor anderen. Dat kan door culturele evenementen maar ook door openstelling van het gebouw, tijdens de zomermaanden, voor bezinning, stilte, een gesprek, muziek. Aan die brede openstelling dragen alle colleges uit de kerkraad op eigen manier aan bij. Gemiddeld zes keer per jaar wordt een dienst gehouden waaraan een koor, muzikanten of solisten meewerken. Deze muziek hoeft niet kerkelijk te zijn. Wel verbinden de uitvoerenden zich eraan een bijdrage te leveren aan de dienst. Na de dienst is er een concert van dezelfde uitvoerende(n). De bedoeling van deze combinatie is de drempel tot de kerk te verlagen en het gebouw beschikbaar te stellen voor breder gebruik. De organisatie van de concerten en het beheer van de financiën rondom deze uitvoeringen is in handen gelegd van de Catharinastichting.

De kerkelijke gemeente van Zuiderwoude - Uitdam vindt het belangrijk een voorganger in de gemeente te hebben die samenbindt en uitdaagt. Dat geldt als eerste voor de eredienst en het pastoraat, maar ook voor de activiteiten die de gemeente vormen en voor activiteiten die de bredere kring rondom de kerk dienen. Een voorganger die het dorp kent en ermee verbonden is. Een voorganger die de kerkelijke gemeente hoogacht maar evenzeer oog heeft voor de wereld daarbuiten. Ds. Charlotte Kremer is deze uitdaging met onze gemeente aangegaan: sinds augustus 2014 is zij verbonden aan onze gemeente.

De kerkelijke gemeente van Zuiderwoude - Uitdam heeft een grote en stevige kerkenraad: elk college telt vier personen. Dat grote aantal ambtsdragers vormt een vaste kern in deze kleine gemeente. De grote kerkenraad kan voorkomen dat vrijwilligers in een dergelijke kleine gemeente overbelast en uitgeblust raken: niemand hoeft het alleen te doen, er zijn taken te verdelen over veel mensen.

De kerkenraad is in zijn geheel verantwoordelijk voor de zorg en de geestelijke begeleiding van de gemeente, zoals ze dat is voor het financiële beheer, het onderhoud van de gebouwen en van de diaconale taken, het beheer van de gelden en het ondersteunen van projecten die ervoor zorgen dat mensen in moeilijke situaties nieuwe kansen krijgen. Daarvoor is van oudsher een verdeling gemaakt in deelgebieden.


Beleidsplan ouderlingen

Ouderlingen hebben in de kerkelijke gemeente de taak gekregen die vooral te maken heeft met het zorg dragen voor de gemeente als geloofsgemeenschap. Zuiderwoude – Uitdam kiest daarbij voor een geloofsgemeenschap als open, gastvrije gemeente waarin iedereen zich thuis kan voelen. Dat geldt voor de zondagse eredienst, maar evenzo voor diensten rondom huwelijk en rouw. De taken van de ouderlingen omvatten drie terreinen: de eredienst, pastoraat en vorming en toerusting.

De eredienst
De kerkdiensten vormen het hart van de geloofsgemeenschap. De ouderlingen hebben daarin een bijzondere rol: zij zijn medeverantwoordelijk voor de geloofsverkondiging. Dat komt tot uiting in een aantal handelingen: het consistoriegebed waarin de zegen over een dienst wordt gevraagd en waarbij voor de voorganger wordt gebeden. In de dienst is het de ouderling die de voorganger bij aanvang ten overstaan van de gemeente een hand geeft. De handdruk symboliseert het vertrouwen van de kerkraad in de voorganger en de manier waarop de dienst geleid zal gaan worden. De handdruk aan het eind van de dienst is daarvan nogmaals een bevestiging. Bij elke kerkdienst is tenminste een ouderling aanwezig.

Als de kerkdienst wordt geleid door een gastvoorganger, is de ouderling ook de gastvrouw / -heer van de gemeente. Hij/zij wijst de voorganger de weg in de kerk, legt uit hoe de gang van zaken is en zal vragen om een speciale voorbede in de dienst als daar reden voor is.

De eredienst vormt, zoals al eerder gezegd, het hart van de geloofsgemeenschap. Zowel in de dienst als erna. Het koffiedrinken na de dienst is een belangrijke bijdrage aan het pastoraat: hier worden mensen gezien en gekend. Hier spreken mensen elkaar en voelen ze een sterke onderlinge verbondenheid. Hier blijkt ook de gastvrijheid en openheid naar anderen: gasten voelen zich over het algemeen zeer welkom en gezien.

Om deze verbondenheid ook in de toekomst te behouden, achten wij het belangrijk dat de gemeente zolang mogelijk zelfstandig blijft en de eredienst kan houden in de plaatselijke kerk. We weten dat de gemeente veroudert en krimpt, maar vooralsnog levenslustig genoeg is om zelfstandig te willen blijven functioneren. Op het moment dat de zelfstandigheid niet meer als vreugde maar als last wordt ervaren, is het goed samenwerkingsverbanden aan te gaan. Het is overigens wel belangrijk nu al goede contacten met buurgemeenten te onderhouden en samenwerking waar dat nu al goed kan, aan te gaan. Want onze gemeente is te klein om alle dingen die belangrijk zijn voor een kerkelijke gemeente goed uit te voeren (zie verder onder het kopje vorming en toerusting). Met het zoeken van samenwerking is al een begin gemaakt: met de gemeente van Broek in Waterland en Monnickendam wordt regelmatig overlegd en worden gezamenlijke diensten belegd. Die gezamenlijke diensten vinden vooral plaats op zon- en feestdagen die voor elke gemeente lastig in te vullen zijn. De Hemelvaartszondag en de Oudejaarsdienst worden gezamenlijk gevierd in een van deze drie gemeentes. De gesprekken tussen de gemeenten zijn vooral bedoeld om elkaar te leren kennen als kerkelijke gemeente en om nadere samenwerking in de toekomst zorgvuldig voor te bereiden. Een keer per jaar ontmoeten de kerkenraden elkaar tijdens een maaltijd die door vrijwilligers uit de kerkenraad wordt voorbereid.

Pastoraat
Het pastoraat is gericht op het vertroosten en bemoedigen van gemeenteleden en het delen in elkaars vreugde. Zorg voor en omkijken naar elkaar is een kenmerk van de gemeente, maar de extra zorg voor mensen door bezoek is in principe een taak van de voorganger en de ouderlingen. Dat kan gaan om bezoek bij ziekte, ouderdom, overlijden en persoonlijke crises, maar ook bij hoogtijdagen in een mensenleven: bij jubilea, geboorten, huwelijken.

In de gemeente Zuiderwoude - Uitdam is de predikant de eerst aangewezene voor het bezoek aan zieken, stervenden en mensen in de rouw. Verder is een van de ouderlingen de coördinator van de bezoekgroep aan ouderen en mensen die extra bezoek goed kunnen gebruiken. Dat de ouderling vooral een coördinerende taak heeft is gebaseerd op het idee dat het goed is als het bezoekwerk door een brede groep wordt uitgevoerd. Hierdoor worden ook mensen die geen ambtsdrager zijn in de kerk, betrokken bij het werk van de kerk. En door het werk te delen, voorkomen we dat enkele mensen overbelast raken. Tot op heden is de bezoekgroep groot genoeg om iedereen die daar voor in aanmerking komt regelmatig te bezoeken.

Nieuw ingekomenen in onze dorpen  worden door de kerkelijke gemeente verwelkomd met een  persoonlijk overhandigde welkomstbrief en een presentje door een van de ouderlingen. De mensen die nieuw komen wonen in het dorp hebben over het algemeen geen kerkelijke achtergrond en weten vaak weinig van de kerk. Om de openheid van de kerkelijke gemeente weer te geven en mensen op de hoogte te stellen van het bestaan van de kerkelijke gemeente, willen we de nieuwe mensen op deze manier welkom heten in het dorp.

Het bevorderen van het geloofsgesprek is een andere activiteit die behoort tot het pastoraat. In het ouderlingenoverleg samen met de predikant wordt altijd veel tijd genomen om te spreken over het eigen geloof, de wereld, de gemeente.

Vorming en toerusting
Vorming en toerusting op de been houden door middel van een gevarieerd aanbod aan onderwerpen, zoals gesprekskringen en leerhuizen, is in een zo kleine gemeente niet of nauwelijks te doen. Daarvoor is het aantal gemeenteleden te klein. Om dit belangrijke onderdeel van het gemeente zijn wel te onderhouden is hierbij gezocht naar een oplossing in de regio. Dat betekent dat er meer georganiseerd kan worden en dat de groep belangstellenden uit een groter gebied afkomstig is. Het initiatief onder de naam Kerkplein lijkt een succes te kunnen worden. Er is genoeg aanbod van kringen en avonden om interessant te zijn en de doelgroep is groot genoeg om een plezierige bijeenkomst te houden. 
Het risico is dat een initiatief als Kerkplein door te weinig mensen gedragen wordt, te weinig basis heeft. In de toekomst zal de gemeente Zuiderwoude – Uitdam zich hiervoor blijven inzetten, omdat het belangrijk is dat het geloofsleven van mensen actief ondersteund wordt door een dergelijk aanbod. Dat biedt mensen de mogelijkheid te groeien in hun geloof en in de kennis van alles wat met geloven in deze wereld en deze tijd te maken heeft. De eerste taak is daarbij weggelegd voor de voorganger, maar ook de ouderlingen kunnen hierbij een rol van betekenis spelen. Toch is er, om ook het geloofsgesprek binnen de grenzen van de gemeente op gang te houden, door de predikante het initiatief genomen voor een gesprekskring met een jaarlijks wisselend thema Deze gesprekskring wordt goed bezocht.


Beleidsplan  van de diaconie

Wat is de diaconie

In de protestantse kerken is de diaconie het college van diakenen in een plaatselijke kerk. Een diaken is een gekozen lid van de kerkenraad met als taak zorgen voor  hulp aan behoeftigen. De letterlijke betekenis van diaconie is het zich dienstbaar opstellen, hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. De diaconie helpt kerkleden en anderen die hulpbehoevend zijn. De diaconie zorgt waar nodig en waar mogelijk voor financiële ondersteuning. Een bijzondere taak is de diaken toevertrouwd in het dienen aan de tafel bij het Heilig Avondmaal.

De inkomsten voor de diaconie komen veelal voort uit giften van de gemeenteleden welke worden geïnd tijdens de collecte in de kerkdienst en uit het rendement op investeringen, in de regel pacht uit landerijen en rente op bankdeposito’s.

 

Missie, uitgangspunten van het beleid

De diaconie probeert inhoud te geven aan de opdracht van de Kerk van Christus door dienstbaar te zijn binnen de eigen kerkelijke gemeente, in de eigen woonplaats, in Nederland en wereldwijd, op zowel kerkelijk, sociaal als maatschappelijk terrein met aandacht voor milieu en klimaat.

Visie              

De diaconie wil, in navolging van Jezus, praktische hulp bieden aan mensen dichtbij en veraf en wil daartoe de gemeente en haar leden toerusten. In navolging van Jezus, omdat Hij heeft opgeroepen te handelen naar zijn voorbeeld. Praktische hulp, omdat dat de taak van diakenen is volgens Handelingen 6. Mensen dichtbij, voor mensen in Zuiderwoude en Uitdam die hulp nodig hebben. Zij zijn onderdeel van de nabije gemeenschap. Mensen veraf, omdat de diaconie de aandacht niet slechts wil richten op de eigen gemeenschap, maar ook op gemeenschappen ver weg, waar armoede en instabiliteit van een volstrekt andere dimensie zijn dan in het rijke Westen. De gemeente toerusten, omdat de kerkgemeenschap een rol heeft in deze samenleving en geoefend moet worden in de invulling van die rol. De leden toerusten, omdat dienstbaar zijn niet slechts een verantwoordelijkheid is van de kerk als geheel, maar ook van iedere christen voor zich. 

Uitgangspunten van het beleid

Het college van diakenen houdt zich bezig met de noden die binnen en buiten de gemeente gesignaleerd worden, daarmee gevolg gevend aan de Bijbelse opdracht: "de armen en ellendige te helpen in hun nood".

Bestaande activiteiten                                             

Collecte in de wekelijkse kerkdienst voor diaconaal werk aangekondigd met een duidelijke toelichting. Beheer van bezittingen van de plaatselijke diaconie. Geld zo goed mogelijk beleggen in ledencertificaten en langlopende spaarrekeningen en internet spaarrekeningen bij diverse banken en in onroerend goed, landerijen. Als daar een goede reden voor is kan belegd worden in laag rentende leningen voor goede doelen aan organisaties met een duidelijk diaconaal doel,  zoals Protestants Diaconaal Krediet Nederland en Oiko kredit. Dit alles in organisaties van onbesproken gedrag en goede reputatie. Het bepalen van de pachtprijs van aan boeren verpachte landerijen, in overleg en samenwerking met de rentmeester van Kantoor Kerkelijke Goederen (KKG). Indien nodig ingaan op vragen, klachten of opmerkingen van boeren aangaande gebruik en kwaliteit van het door de diaconie aan hun verpachte land, dit meestal in overleg met de rentmeester van KGG.

Besteding geld van de diaconie:

Eigen Gemeente en specifieke projecten in de provincie Noord-Holland. Landelijk: het goed volgen van de maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van de financiering van instellingen waar de diaconie achter staat. Wereldwijd: aandacht richten op rampen en op landen die zich willen ontwikkelen tot meer welvaart voor de bevolking.

De diaconie zal zich niet bij voorbaat vastleggen op een procentuele verdeling van de binnengekomen gelden over de verschillende aandachtsgebieden. De ervaring heeft geleerd dat er veel onvoorziene gebeurtenissen zijn, waar plotseling op gereageerd moet worden. Wel moet er een redelijke verhouding zijn tussen geld voor eigen gemeente, binnenland, Europa en ontwikkelingsgebieden. We streven naar elk 1/3 deel.

In samenwerking met andere diaconieën in Waterland:

Werkgroep Waterland Werelddiaconaat, een project gesteund door een aantal diaconieën in de Gemeente Waterland. Jaarlijks overleg over Wmo-zaken die de diaconie betreffen de verstrekking van kerstpakketten. Afvaardiging in de Vereniging van Hervormde Diaconieën “de Rusthoeve”. Verpachten van land aan jagers voor de jacht. Bijwonen van de jaarlijkse Diaconale Dag in Utrecht.

Nieuwe activiteiten voor de periode 2016-2020

Kritische analyse van bestaande activiteiten. De bedoeling is minstens een keer per jaar alle bestaande activiteiten in de diaconievergadering te evalueren en waar nodig aan te passen. Het volgen van geschikte cursussen voor diakenen. De activiteiten van de diaconie meer profileren. Af en toe in de Gemeente Brief een stuk over de activiteiten van de diaconie. Attent zijn op goede sprekers die een lezing kunnen houden over een diaconaal onderwerp of over een diaconaal doel, bijvoorbeeld iemand van Kerk in Actie. Eventueel in samenwerking met de diaconieën in de gemeente Waterland. Ondersteunen van initiatieven als Kerkplein Waterland. Samenwerken met andere Waterlandse diaconieën in projecten waar wij te klein voor zijn b.v. Themajaar van Kerk in Actie.

 


Beleidsplan Kerkrentmeesters

Doelstelling

Het college van Kerkrentmeesters (CvK) is kerkordelijk, namens de kerkenraad, belast met de zorg voor alle materiele-  en vermogensaangelegenheden van de gemeente- voor zover niet van diaconale aard- en verricht daartoe noodzakelijke werkzaamheden  volgens de bepalingen van de kerkorde.

Het college zal de materiele middelen beheren en inzetten ter ondersteuning van onze kerkelijke gemeente bij het gemeente zijn.

Uitgangspunt voor de komende jaren zal zijn het huidige beleid m.b.t. deze middelen voort te kunnen zetten en indien wenselijk en mogelijk, uit te breiden.

Op dit moment bestaat het college uit 4 leden waarvan 1 ouderling-kerkrentmeester en 3 kerkrentmeesters.

Het college komt normaliter 4 keer per jaar bijeen of zoveel meer als gewenst.

Van de vergadering worden notulen gemaakt welke na goedkeuring door de voorzitter en secretaris worden ondertekend.

Visie

Enkele notities vooraf

 1. Er komt “stoffelijk” heel wat bij kijken : gebouwen, financiën , onderhoud , exploitatie, kerkelijk personeel , verhuur , veiligheid , schoonmaak enz. en achter ieder woord schuilt een wereld aan inzet van vele vrijwilligers met allerlei talenten, kennis van zaken en toewijding.
 2. Het college van Kerkrentmeesters is dienstbaar aan het gemeente leven door het bieden van een veelheid aan faciliteiten , binnen de financiële mogelijkheden die we hebben.
 3. Er is bezit,  vermogen, er zijn inkomsten door verhuur, maar het hart van de zaak is hier: de betrokkenheid van de leden van de gemeente, o.a. door een jaarlijkse financiële bijdrage aan het kerkenwerk.
 4. Er is ook toekomst. Die biedt perspectieven en baart zorgen. Wat is er “stoffelijk” mogelijk, wenselijk, nodig, op de langere termijn.

Het College van Kerkrentmeesters is direct belast met de volgende zaken:

Financiën.

Het financiële beleid omvat de volgende onderdelen:

                a. toezicht op de financiële huishouding van de gemeente

                b. het opstellen van begroting en jaarrekening.

                c. verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de

                   gemeente van niet-diaconale aard.

                d. risicobeheer; het up to date houden van de verzekeringen.

                                                                  

Beleidsdoelen.

 1. Streven naar dekking wat betreft exploitatie van het vermogen/gebouwen alsook de exploitatie van de levende gemeente.
 2. Het verjongen van het vrijwilligers bestand.
 3. Streven naar duurzame exploitatie van de gebouwen( zonnepanelen?)
 4. Het in standhouden van de beide orgels.
 5. Het ruim beschikbaar hebben voor kerkelijke activiteiten van de gebouwen.
 6. Ontwikkelen van een toekomstvisie op bezit en gebruik van de kerkgebouwen.
 7. Aandacht schenken aan de kwaliteit van de geluidinstallaties.
 8. Onder de aandacht brengen van de mogelijkheid om in de nalatenschap de Kerk als begunstigde te noemen.

Onroerend goed.

De kerkelijke gemeente beschikt over 2 kerkgebouwen (resp. Zuiderwoude en Uitdam) en een pastorie alsmede enkele percelen weiland welke verhuurd zijn.

Uitgangspunt bij de gebouwen is de zorg voor de instandhouding van de gebouwen, hun veiligheid en toegankelijkheid, zodat deze optimaal ingezet kunnen worden voor het doel waarvoor de gebouwen bestemd zijn.

Beleidsdoelen.

Wij stellen ons ten doel een gastvrije houding aan te nemen met betrekking tot het gebruik van de gebouwen zodat het kerkelijk gebouw ook voor niet-kerkleden een gastvrije en belangrijke plaats kan zijn.

 1. De kerkgebouwen maximaal open stellen voor toeristen en andere goedwillende bezoekers.

 2. De kerken open stellen voor niet-kerkelijke activiteiten voor zover passend bij de aard van het gebouw.

 3. De kwaliteit van het geluid op niveau brengen passend bij deze tijd.

 4. Naar buiten toe benadrukken dat wij als kerk bestaan op basis van vrijwillige bijdragen, collecten, en giften en dat geven aan de kerk voor veel mensen belastingvoordeel op kan leveren.

Cultureel gebruik

De gebouwen worden regelmatig voor culturele doeleinden gebruikt; de organisatie van deze activiteiten berust bij de Catharina Stichting. Het is de bedoeling dat deze activiteiten een bijdrage leveren ter bestrijding van de vaste lasten. De Stichting betaalt een huursom voor het gebruik.

Administratieve aangelegenheden

Hieronder vallen o.a.:

 1. de ledenregistratie ( via het landelijke systeem  LRP)
 2. de financiële administratie wordt bij gehouden door een administrateur.
 3. Kerkbladadministratie; opzet van Gemeente brief is te heroverwegen.

Erediensten

Het college van kerkrentmeesters draagt zorg  voor het beschikbaar zijn van ruimten en faciliteiten voor de eredienst en andere gemeentelijke activiteiten.